English GeorgianCONTROLS aris evropis erTerTi udidesi kompania, romelic daarsebulia 1968 wels. funqcionirebs msoflios xuTive kontinetze da awarmoebs amerikuli da evropuli standartebis betonis, asfaltis, gruntebis, armaturis, cementis da sxva rogorc laboratoriul aseve savele gamzom aparaturas.
siaxle Cvens Sesaxeb brendebi produqtebi servisi partniorebi kontaqti
Sps "ifiji" 2006. yvela ufleba daculia.