English Georgiankompania "ENERPAC"-i aris msoflioSi erT-EerTi lideri hidravlikuri mowyobilobebis da spec-instrumentebis warmoebaSi. kompania daarsebulia 1910 wels. romlis produqciac gamoiyeneba iseT sferoebSi rogoricaa: samoqalaqo, liTon konstruqciebis, xidebis da gvirabebis, navsadgurebis, energetikuli obieqtebis, saaviacio, sarkinigzo, saavtomobilo da sxva saxis nagebobebis, navTobmompovebeli WaburRilebis mSeneblobaSi, eqspluataciasa da reabilitaciaSi.siaxle Cvens Sesaxeb brendebi produqtebi servisi partniorebi kontaqti
Sps "ifiji" 2006. yvela ufleba daculia.