English Georgian


kompania "FOSROC"-s aaqvs 600-ze meti dasaxelebis produqti, romlebic gamoiyeneba mSeneblobis procesSi, raTa ufro xarisxiani, saimedo da amavdroulad ekologiuri iyos esa Tu is nageboba. mniSvnelovania is garemoebac, rom "FOSROC"- is produqciis gamoyenebiT SesaZlebelia samSeneblo samuSaoTa danaxarjebis optimizacia.siaxle Cvens Sesaxeb brendebi produqtebi servisi partniorebi kontaqti
Sps "ifiji" 2006. yvela ufleba daculia.