English Georgian


produqtis saxeobebi:

- danamatebi
- betonis SekeTeba
- Txevadi narevebi
da ankerebi
- damcavi safarebi
- industriuli iatakebi
- samSeneblo produqtebi
- germetikebi
- wyalgaumtarebi
- webovani nivTierebebi
- eleqtroqimiuri produqtebi
- betonis da narevis zedapiris samkurnalo komponentebi


siaxle Cvens Sesaxeb brendebi produqtebi servisi partniorebi kontaqti
Sps "ifiji" 2006. yvela ufleba daculia.