English Georgian
produqtis saxeobebi:

- geoteqstili
- sadrenaJo sistemebi
- geomembranebi
- teqstilebi da badeebi
- geobadeebi
- sadrenaJo milebi
- gofririrebuli msubuqi konstruqciis gvirabebi
- gabionebi
- eroziis sawinaaRmdego RonisZiebis badeebi
- plasmasis milgayvanilobebi
- da sxva specialuri masala gzebis mSeneblobisTvis da miwis samuSaoebisTvis


siaxle Cvens Sesaxeb brendebi produqtebi servisi partniorebi kontaqti
Sps "ifiji" 2006. yvela ufleba daculia.