English Georgian


produqtis saxeobebi:

- kabelebi da damakavSireblebi
- sakontrolo mowyobilebebi
- eleqtro masalebi
- naxevargamtarebi
- testerebi da sazomi mowyobilobebi
- dacviTi da usafrTxoebis sistemebi
- meqnikuri produqtebi da mowyobilobebi
siaxle Cvens Sesaxeb brendebi produqtebi servisi partniorebi kontaqti
Sps "ifiji" 2006. yvela ufleba daculia.