English Georgian


STROS - Sedlcanske strojirny, a. s. gaaCnia naxevarsaukunovani sainJinro gamocdileba da specializirebulia amwe mowyobilobebis warmoebaSi. STROS -is produqcia SegiZliaT ixiloT samSeneblo obieqtebze ara mxolod CexeTSi, aramed sxadasxva evropul qveynebSi. produqcia aris konkurentunariani, xarisxiani da ISO 9001 –iT sertificirebuli. mravalwliani gamocdileba da xarisxiani makompleqtebeli mowyobilobebis gamoyeneba uzrunvelyofs konstruqciis saimedobas da mis usafrTxoebas.
siaxle Cvens Sesaxeb brendebi produqtebi servisi partniorebi kontaqti
Sps "ifiji" 2006. yvela ufleba daculia.